Agero
Promote
KUNDCASE / Ux design

Agero förbättrar användarupplevelsen i global utbildningstjänst

Promote International tog kontakt med Agero i samband med att en helt ny version av deras utbildningstjänst skulle lanseras. Efter några år med gradvisa förbättringar innebar den nya versionen ny funktionalitet och en helt ny användarupplevelse.

Användarupplevelse och effektvalidering i fokus

Det blev naturligt att anlita Agero för att säkra och utvärdera kvaliteten på användarvänlighet och den grafiska utformningen.

Ett centralt affärsmål med lanseringen av den nya generationen var att hjälpa Promote upprätthålla deras starka marknadsposition.

En viktig del i arbetet för att styra mot dessa mål var att kritiskt granska det utförda utvecklingsarbetet ur ett grafiskt och interaktionsperspektiv. Detta för att säkerhetsställa att projektet höll rätt fokus.


Arbetsprocess

 

Ageros roll i projektet

Inledningsvis blev Ageros roll att kritiskt granska och kartlägga utbildningstjänsten i syfte att validera att dess befintliga och nya funktioner låg i linje med användarnas behov och önskemål.

Arbetsmetodiken utgick ifrån identifierade brister i kombination med de effekter Promote ville uppnå med den nya tjänsten. Med andra ord var det värdet för användarna av tjänsten samt styrkorna i Promotes affärsmodell som styrde prioriteringarna i arbetet.

Efter en kartläggning inleddes arbetet med att ta fram skisser på koncept och design för att åtgärda bristerna som uppmärksammats. Användartester och design utfördes iterativt där koncept utmanades och ändrades efter analys av testresultat. Efter att tillfredsställande testresultat uppnåtts färdigställdes en prototyp med en stark hypotes om att ny design kommer bidra till önskvärda effekter.
 
"Våra användare uppskattar den nya användarupplevelsen och upplever att de enkelt kan manövrera bland tjänstens olika steg och funktioner, även i farten på mobilen"
Martin Nilsson
Head of development, Promote International

Resultat och leverans

Promote International har idag lanserat den nya versionen av Promote och har därigenom en konkurrenskraftig tjänst, nöjdare användare samt goda förutsättningar för att vinna ännu större marknadsandelar. Användarna kan fokusera fullt ut på tjänstens syfte, att genomgå en effektiviserad utbildningsprocess, och slipper lägga fokus på att lära sig hantera ett svårmanövrerat system.

Efter lansering av den nya versionen av Promotes utbildningstjänst genomfördes ett omfattande arbete med att få in feedback från tjänstens användare.

Effekter
En konkurrenskraftig tjänst
Nöjdare användare
Förutsättning för att vinna ännu större marknadsandelar

Om Promote

Promote International är ett entreprenöriellt, internationellt företag med bas i Stockholm. Företaget driver en webbaserad plattform för utbildning som används av utbildningsföretag och HR-avdelningar över hela världen.