Agero förbättrar användarupplevelsen i global utbildningstjänst

KUNSKAP SOM BESTÅR

Promote International är ett entreprenöriellt, internationellt företag med bas i Stockholm. Promote
erbjuder en webbaserad plattform som används för att driva effekt och öka resultaten för utbildningsinsatser. 
Promotes metodik baseras på forskning om lärande och bygger på fyra principer: Socialt lärande,
chefsinvolvering, effektivt lärande och resultat/uppföljning. Promote används idag av utbildningsföretag
och HR-avdelningar över hela världen.

Genom samarbetet med Agero visste vi att vi lanserade en tjänst utvecklad med användaren i fokus

Martin Nilsson
Head of development, Promote International

FOKUS PÅ ANVÄNDARUPPLEVELSEN & EFFEKTVALIDERING

Promote International tog kontakt med Agero i samband med att en helt ny generation av deras utbildningstjänst, Promote, skulle lanseras. Efter några år av ständiga, men gradvisa, förbättringar innebar den nya generationen en helt ny användarupplevelse och ny funktionalitet. Därför var det naturligt att anlita Agero för att säkra och utvärdera kvaliteten på användbarhet och den grafiska utformningen

Ett centralt affärsmål med lanseringen av den nya generationen var att hjälpa Promote upprätthålla deras starka marknadsposition.

En viktig del i arbetet för att styra mot dessa mål var att kritiskt granska det utförda utvecklingsarbetet ur ett grafiskt och interaktionsperspektiv. Detta för att säkerhetsställa att projektet höll rätt fokus. 

citat_orange_ljus

Vi tog hjälp av Agero för att säkerhetsställa att de nya funktionerna var lätta att förstå och använda. Promote handlar om att uppleva en lärresa och då är det viktigt att deltagarna och deras chefer möter ett grafiskt tilltalande, intuitivt och mobilanpassat gränssnitt.

Martin Nilsson
Head of development, Promote International

LÖSNING

Ageros roll i projektet blev inledningsvis att kritiskt granska och kartlägga utbildningstjänsten i
syfte att validera att dess befintliga och nya funktioner låg i linje med användarnas behov och önskemål.

 

 

kundcase_promote

 

 

Arbetsmetodiken utgick ifrån de identifierade bristerna i kombination med de effekter Promote
ville uppnå med tjänsten. Med andra ord var det värdet för användarna av tjänsten samt styrkorna
i Promotes affärsmodell som styrde prioriteringarna i arbetet.

Efter kartläggning inleddes arbetet med att ta fram skisser på koncept och design för att åtgärda
de brister som uppmärksammats. Användartester och design utfördes iterativt där koncept utmanades
och ändrades efter analys av testresultat. Efter att tillfredsställande testresultat uppnåtts färdigställdes
en prototyp med en stark hypotes om att ny design kommer bidra till önskvärda effekter.

Feedbacken från våra kunder och användare har varit fantastisk. Våra användare uppskattar den nya användarupplevelsen och upplever att de enkelt kan manövrera bland tjänstens olika steg och funktioner, även på mobila skärmar i farten

Martin Nilsson
Head of development, Promote International

RESULTAT

Promote International har idag lanserat den nya generationen av Promote och har därigenom en konkurrenskraftig tjänst, nöjdare användare samt goda förutsättningar för att vinna ännu större marknadsandelar.

Användarna kan fokusera fullt ut på tjänstens syfte, att genomgå en effektiviserad utbildningsprocess, och slipper lägga fokus på att lära sig hantera ett svårmanövrerat system.

Efter lansering av den nya generationen av Promotes utbildningstjänst genomfördes ett omfattande arbete med att få in feedback från tjänstens användare.

Effekter

  • En konkurrenskraftig tjänst
  • Nöjdare användare
  • Goda förutsättningar för att vinna ännu större marknadsandelar
Kalle 1

Kontakt till kundansvarig

Karl Jonsson