#UX design

Vad är design och varför är det så viktigt

Har du någon gång undrat vad design egentligen betyder? Upplevt design som något otydligt eller flummigt?

Då är du nog inte ensam. Det finns många uppfattningar om vad design betyder och innebär. Dessutom finns ingen färdig definition av ordet design. Frågar du dem som vet lite mer om ämnet kommer du att få olika svar beroende på vem du frågar. Utan att gå in för djupt på designteori ska jag ändå försöka ge er en övergripande vägledning kring vad design är och varför det är viktigt. Men först låt oss titta på en av de vanligaste orsakerna till varför begreppet design orsakar förvirring.


Den allmänna uppfattningen om design

Den vanligaste uppfattningen om design är att det endast handlar om färg och form på en produkt eller tjänst. Men design är faktiskt inte färg och form - även om det ofta är så begreppet används i vardagligt tal. Det som då avses med begreppet är egentligen de egenskaper och kvaliteter som produkten har på grund av utfallet av en design- och tankeprocess. Det är alltså resultatet av design som allmänheten oftast syftar till när kompisen säger ”Har du sett vilket snygg design den här nya klockan har!”.  Så begreppet design kan alltså ha olika innebörd beroende på vilket sammanhang det används i. I exemplet ovan kan ordet anses tjänstgöra som en referens till en designprocess som tidigare ägt rum. Även om de flesta inte är medvetna eller reflekterar över detta. Ännu mer förvirrad? Okej låt oss utreda begreppet design lite mer.

Pennställ med ageromagnet och postit

Vad betyder då design?

För att sammanfatta begreppet design skulle det kunna beskrivas som att:

Utifrån ett syfte skapa något för att tjäna någon (dig själv, andra människor, samhället och världen) med ett (eller flera) behov som utgångspunkt.

Design är ett tillvägagångsätt för att hitta lösningar på behov eller problem utifrån ett syfte. Behoven behöver inte vara kända. Problemen behöver inte vara väldefinierade. Det kan räcka med att sätta upp en målbild eller vision, med andra ord, en föreställning om vad som ska åstadkommas. Design har även en eller flera mottagare. Design ska bidra med något till någon för att ett värde ska uppstå.

Vilken designprocess eller vilka metoder som sedan används beror på hur kända och väl beskrivna behoven eller problemen är. Men även svårighetsgraden på det som ska lösas är avgörande för tillvägagångsättet.


Varför är design viktigt?

För att svara på det vill jag återkoppla till vad design faktiskt gör. Design handlar alltså ytterst om att lösa problem utifrån behov. Men det är ju inte unikt för design. Så hur brukar det se ut om design inte används som angreppsätt?


Det traditionella angreppsättet

Tidigare har traditionell problemlösning (med ursprung ur rationalismen) varit det dominerande sättet att arbeta. Traditionell problemlösning baseras på att utifrån ett syfte samla in så mycket fakta som möjligt för att sedan ta fram en så korrekt lösning som möjligt. När en lösning bestämts har den sedan genomförts och först när den varit i bruk har den kunnat utvärderas. Tittar vi till IT-världen och skapandet av IT-system har det här bidragit att arbete utförts enligt vattenfallsmodeller och att många produkter, tjänster och system inte levererat rätt effekt eller någon effekt alls när en satsning träffat fel.


Värdet av design som angreppssätt

Design tar, till skillnad från det traditionella sättet att lösa problem på, sin ansats genom erfarenhetsgrundad kunskap (empiri). Utmärkande för design är att undersöka verkligheten (den verkliga situationen och dess aktörer) och försöka förstå problemet snarare än att direkt försöka hitta en ultimat lösning på det. Värdet i att undersöka problemet är att perspektivet flyttas från att lösa ett problem som anses givet,  till att förstå det och utgå från dessa insikter när en lösning tas fram. Genom att arbeta på detta sätt skapas ny kunskap och en helhetsförståelse som inte sällan leder till att själva problembeskrivningen behöver formuleras om under arbetets gång.

Därefter skiljer sig design ytterligare från det traditionella sättet att lösa problem på. Istället för att försöka hitta en enda lösning på problemet tas det på ett tidigt stadie i designprocessen fram flera möjliga idéer om hur problemet kan lösas och det byggs prototyper för att testa och utvärdera dessa. Det ger i sin tur nya insikter som används som underlag för att välja ut den bästa lösningen och arbeta vidare på den. Detta upprepas till dess att tillräckligt hög nytta kan påvisas och lösningen anses tillräckligt bra. Det här arbetet ger därmed högre träffsäkerhet för att nå rätt effekt än traditionell problemlösning eftersom effekten kan mätas redan under tiden designprocessen pågår. Utöver det finns det fler fördelar.


Här listas några av de viktigaste fördelarna med att arbeta med design som angreppsätt:

  • Design skapar förutsättningar för ett framgångsrikt partnerskap mellan uppdragsgivare och uppdragstagare där uppdragsgivaren har större inflytande att styra mot önskade effekter
  • Design fokuserar på att lösa de verkliga behoven
  • Design sätter användaren och kunden i centrum
  • Design är inkluderande i sin natur och uppmuntrar till ett aktivt samarbete där alla intressenter behöver samverka för att nå ett lyckat resultat
  • Design bidrar till att öka de kvalitativa värdena. Det leder i sin tur till konkurrensfördelar.
  • Design ökar förståelsen för din verksamhet och dina kunder vilket ger förutsättningar för att kunna ta bra affärsbeslut
  • Design bidrar till hållbarhet och långsiktighet genom att se till helheten


Vilka områden kan design användas för?

Design kan användas för allt från att ta fram eller vidareutveckla produkter, tjänster  och service till att bygga hus och planera städer. Design kan användas för att modellera databaser och IT-system. Design kan användas för att utforma affärserbjudanden med hjälp av strategiska modeller. Design kan användas för att ta fram nya kollektioner av kläder. Kriterierna är att det följer en designprocess, har ett syfte och att det tjänar någon utifrån ett behov.

 

Är du intresserad av att veta mer om Agero, lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

agero.se/kontakt

Publicerad: 2023-11-29