#UX design

Hur praktiseras design?

Läs gärna det första inlägget i denna bloggserie om design: Vad betyder design och varför är det viktigt?

 

Hur praktiseras design? - En översikt om hur design praktiseras inom användarcentrerad design, Service design och Design thinking

Hur design praktiseras beror på inom vilket område det utövas. Men oavsett designdisciplin kan sägas att vid utövning av design finns ett antal aktiviteter som utgör en designprocess. Hur designprocessen ser ut varierar beroende på graden av komplexitet och på den utmaning som design används som tillvägagångssätt för att lösa.

Tittar vi till de designdiscipliner som används vid produkt- och tjänsteutveckling idag är det den användarcentrerade designfilosofien som dominerat marknaden. Utöver det har Service design (tjänstedesign) tagit fäste som används för att ta ett helhetsgrepp kring kundupplevelsen. Sen har även en tredje metod, Design thinking blivit populär. Design thinking bygger på hur designtänkande och designmetodik kan användas för att angripa problem och skapa förutsättningar för ökad innovationskraft. Men låt oss titta kort på varje inriktning för sig.

Vad innebär Användarcentrerad design och vad är det bra för?

I stort sätt har vi nog alla upplevt system eller produkter som är svåra att använda eller digitala tjänster som är obegripliga, helt enkelt för att det inte går att förstå sig på dem. Användarcentrerad design handlar om att skapa system (digitala tjänster och produkter, IT-system) som fungerar väl för de som ska använda dem. Det görs genom att samla in kunskap om vilka användarna är, hur de beter sig i en viss situation, vad deras behov är och vad de vill uppnå. Man behöver förstå både användaren och sammanhanget som systemet är tänkt att användas inom. Detta för att få fram en så bra interaktion mellan systemet och användaren som möjligt.

Värdet med användarcentrerad design är att om det görs på rätt sätt så skapas användarvänliga system som ger önskad nytta och effekt för både användare och beställare. System, produkter och tjänster som tas fram får helt enkelt en högre kvalitet i hur de är utformade och anpassade efter behoven, vilket märks vid användningen utav dem. De ger helt enkelt en bättre upplevelse!

Vad innebär Service design och vad är det bra för?

Service design tittar på alla delar som en tjänst består utav och tar därmed ett holistiskt (helhets) perspektiv kring vad som krävs för att leverera en bra kundupplevelse. Det som Service design är mest känt för är att studera kundens resa genom en tjänst. Metoden kallas kundresan och alla kontaktpunkter (touchpoints) som kunden har med tjänsten både före, under och efter användningen av tjänsten är av intresse. Genom att alla kontaktpunkter kartläggs skapas en grundförståelse för var problem uppstår. Det gör att de verkliga orsakerna bakom de negativa kundupplevelserna kan adresseras.

Service design används för att bygga upp eller optimera alla delar som krävs för att få till en välfungerande tjänst. Även de delar som är ”osynliga” för kunden. Därför är alla intressenters behov och perspektiv av intresse. För att lyckas förbättra eller bygga upp en service (tjänst) som levererar en fantastisk kundupplevelse krävs att alla intressenter arbetar tillsammans. Just att samla alla intressenter och skapa förutsättningar för ett gott samarbete, där alla kan se sin del av pusslet, är en av Service designens främsta styrkor!

Vad innebär Design thinking och vad är det bra för?

Design thinking (Designtänkande) tar sin utgångspunkt i hur designers arbetar och tänker. Utifrån det har en process tagits fram som används för att hjälpa organisationer att tänka utifrån kundens situation genom att arbeta med designorienterad metodik. Design thinking har blivit känt inom affärsvärlden för att den process och de metoder som används ger förutsättningar för ökad innovationskraft. Något som idag blivit allt mer åtråvärt, då företag strävar efter att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar. Men Design thinking har också blivit känt för dess förmåga att tillämpas på komplexa problem som kan vara svåra att beskriva.

Värdet med Design thinking är att det erbjuder ett annat sätt att lösa problem på än det traditionella som härstammar från funktionalismen. Om du vill veta mer om skillnaden mellan det traditionella sättet att angripa problem på och att arbeta med design som angreppssätt, läs mitt första blogginlägg om vad design är och varför det är viktigt.

Design thinking erbjuder metodik som hjälper företag att vända på perspektiven. Ett inifrån och ut tänk är inte längre hållbart i dagens kundfokuserade klimat. Då kunder förväntar sig att tjänster och produkter anpassas efter deras behov så innebär det att de företag som inte lever upp till detta riskerar att konkurreras ut. För att undvika det är det ett utifrån och in perspektiv som gäller. Och detta perspektiv är just vad Design thinking erbjuder ett ramverk för.

Design thinking och dess relation till användarcentrerad design och Service design?

Det mindset (sätt att tänka på) som eftersträvas i Design thinking och de metoder som används för att sätta kunden i fokus harmoniserar väl med hur designers inom användarcentrerad och Service design redan arbetar och tänker. Det som är utmärkande för Design thinking i förhållande till de andra angreppssätten är dess förmåga att även tillämpas på komplexa och mer abstrakta problem. Men även för att det erbjuder ett fundament att stå på vid användning av design som angrepsätt vid affärs- och verksamhetsutveckling.

 

Under våren och sommaren kommer vi löpande publicera inlägg som går in lite mer detaljerat på de respektive grenarna användarcentrerad design, Service design och Design thinking.

Se till att prenumerera på våra bloggar så får du dem rykande färska när vi lägger ut nya. Prenumerera gör du högre upp här till höger.

 


 

Publicerad: 2016-05-12