#Helhetsåtagande

Team med konsulter från samma konsultbolag - En outnyttjad framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?

“Själva kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.”                                                                                                      - Helen Keller

Image from iOS (1)

Kan vägvalet mellan att ta in konsulter från olika bolag, kontra att ta in samtliga konsulter från ett och samma bolag ha en inverkan på projektleveransen?
Det är frågan som vi på Agero ställer oss i takt med vi under året sett ett allt mer vanligt förekommande krav från våra kunder vid konsultinköp om att samtliga konsulter skall vara representerade från samma konsultbolag. Vi upplever att önskemålet har blivit såpass vanligt förekommande att det i flera fall gått från att vara ett ”nice to have-krav” till att bli en direkt avgörande faktor vid valet av konsultleverantör.

Vi bestämde oss således för att lyssna med en av våra kunder som vi nyligen avslutat ett större projekt med om hur de tänkte när de planerade projektsammansättningen till deras viktiga projekt.  


Kunden berättar: 

”Varför slösa värdefull tid på att få igång en grupp när man kan få ett fungerande samarbete från dag 1?” 

Vid tidpunkten där vi skulle planera projektsammansättningen så ställde vi följande krav: Vi sökte en arkitekt, två backend-utvecklare, en frontend-utvecklare och en UX-designer. Ett team på totalt fem personer med korsfunktionella kompetenser. Vad som skiljde det här avropet från tidigare beställningar var att vi slutligen lade till kravet att vi ville att samtliga kompetenser skulle komma från ett och samma konsultföretag. En stor anledning till varför vi lade till det sista kravet, ett krav utanför teknikkompetens, var för att tidsåtgången var en begränsande faktor för oss. Vi hade helt enkelt inte råd att chansa på att de olika rollerna skulle komma överens och hitta ett bra samarbete med varandra, vi behövde ett fungerande samarbete från dag 1. 

”Det kan vara svårt som beställare att avgöra om vi mött projektets kompetensbehov under en inledande fas av ett projekt – kommunikation, tillit och kännedom om varandra är A och O”

Det tar tid att lära känna en annan människa. Att se och våga dela med sig av sina starka och mindre starka sidor är utmanande och bygger på tillit. Genom att ta in ett befintligt team som har erfarenhet av att arbeta tillsammans så
besitter varje person i gruppen en någorlunda uppfattning om de andra medlemmarnas styrkeområden samt områden som de inte känner sig lika trygga inom. Det blir lättare för teamets medlemmar att redan tidigt i projektet kunna flagga för eventuella områden som behöver stärkas upp för att kunna hantera projektets olika delar. Prestige kommer på så sätt inte i vägen. Som beställare ger detta en skön trygghet till projektet.

”En annan ansvarsfördelning”

Slutligen så upplever vi att det är en skön känsla att som beställare kunna lägga över en del av ansvaret från sina egna axlar till projektgruppens axlar. På gruppnivå kan man ställa helt andra krav gällande samarbete, synkronisering, ansvarsfördelning och leverans än vad vi upplever att man kan göra på individnivå. Det blev exempelvis gruppens egna ansvar att ta fram olika tidplaner, där vi som beställare inte behövde gå in och detaljstyra, utan det fanns ett kollektivt ansvar att tidplanen faktiskt hölls.  

Vi tackar vår kund för att de gav oss en inblick i deras beslut gällande vad som fick dem att ställa krav på ett team med ett redan upprättat samarbete till deras projekt. Vi kommer att följa marknadens utveckling med spänning gällande om kravet ”team med konsulter från samma konsultbolag” kommer att vara ett fortsatt växande önskemål vid beslut om projektsammansättningar av konsultkompetens.

Hur ser dina erfarenheter av konsultinköp ut? Vilka värden ser du i att ta in konsulter från olika bolag kontra ett team med konsulter från samma konsultbolag? Hör gärna av dig till mig så tar vi en kopp kaffe och diskuterar frågan! 

Publicerad: 2019-08-30