#UX design

Nyckeln bakom den användarcentrerade designfilosofin

Nyckeln bakom den användarcentrerade designfilosofin

Den användarcentrade designfilosofien är ett ramverk som bygger på att utifrån det som ska tas fram, oftast en produkt eller tjänst, ta reda på hur dessa ska designas för att ge så bra upplevelse till användaren som möjligt när denne använder produkten eller tjänsten som tagits fram. För att göra det krävs en djupare förståelse om användaren, användningssituationen samt vilka mål användaren har som driver denne till att använda produkten eller tjänsten så att användarnytta uppstår.

Arbeta mot önskade effekter

Utöver det krävs förstås även insikt om vilka effekter som beställaren vill få ut. Det är ju strävan efter dessa effekter som styr vad som tas fram. Samtidigt går det inte att nå dessa effekter utan att förstå vilka effekter användarna vill ha ut vid användning av en tjänst eller produkt.

Användarna realiserar effekter

När en användare nyttjar en produkt eller tjänst är de användare som har ett mål och ett syfte med sin användning. Designas produkten eller tjänsten på ett sätt som gör att dessa mål bidrar till att beställarens önskade effekter uppstår, skapas både värde för användaren och beställaren.

Hur görs då detta?

Det finns många olika varianter på hur användarcentrerad design tillämpas men idag är det vanligt att följa en agil process där varje iteration bidrar med nya insikter som tar designen framåt.

Centralt för användarcentrerad design är människan och dennes tankar

Människor skapar en inre representation av sin omvärld. Denna representation brukar beskrivas som människans mentala modell. Den byggs upp av hur människan uppfattar, tänker kring och gör sig en egen tolkning av hur saker fungerar.

Olika metoder fångar användarens mentala modell av verkligheten

Genom olika metoder som till exempel intervjuer, observation av användaren, låta användaren tänka högt vid utförande av scenarios, studier om hur användaren genomför en uppgift i sin naturliga miljö och så vidare, samlar designern insikter om användarens drivkrafter, kunskap, erfarenheter och beteende.

Insikterna ger grund för utformning av produkten eller tjänsten som tas fram

Det gör att det som designas utformas efter användarnas sätt att se på världen, alltså deras mentala modell. Det som är grundläggande för användarcentrerad design är just detta, själva mötet mellan användarens mentala modell och den produkt eller tjänst som designas. Är designen tillräckligt bra anpassad efter användaren kommer produkten eller tjänsten upplevas som intuitiv och enkel att använda!

Även perfekt vid utvärdering av hur väl befintliga system presterar

Sist men inte minst erbjuder användarcentrerd design utmärkta metoder för att utvärdera och mäta hur väl befintliga system håller måttet. En sådan utvärdering visar ofta på vilka åtgärder som bör tas för att skapa en bättre matchning mellan användarnas behov och systemets beteende. Något som ju i sin tur leder till att önskade verksamhetseffekter uppstår! Läs gärna mer om hur vi på Agero kan hjälpa dig att få ut mer effekt av redan gjorda investeringar. 

 

Inom några veckor kommer vi skriva mer om design. Då kommer vi titta djupare på nyttan med Service design.

 

Läs gärna våra tidigare inlägg i serien om Design:

Vad betyder design och varför är det viktigt?

Hur praktiseras design?

 

Läs gärna vårt nästa inlägg i serien om Design: Få alla delmoment att samverka med Service design

 

Se till att prenumerera på våra bloggar så får du dem rykande färska när vi lägger ut nya. Preumerera gör du högre upp här till höger.

 


 

Publicerad: 2016-06-02